КОМИСИЯТА ЗА ИЗНОС НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРЕКРАТЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В съответствие с подписаното ново Споразумение за сътрудничество между Министерството на културата и Агенция „Митници“

При износ на произведения на изкуството ще се представя декларация за авторство от автора-износител по Образец № 1 от Споразумението.

• При износ на произведения на изкуството, не по-стари от 50 години, износителят ще представя декларация за произход и за способ на придобиване, съгласно Образец № 2 от Споразумението.

• За случаи извън посочените, със заповед на директора на Националната галерия се назначава комисия, която разглежда конкретното искане, заявено в свободен текст на електронен адрес: office@nationalgallery.bg Декларациите могат да бъдат изтеглени от сайта на Националната галерия: https://nationalgallery.bg/…/identificat…/export-commission/

***In accordance with the signed Agreement on cooperation between the Ministry of Culture and the Customs AgencyTHE EXPORT OF WORKS OF ART will be made with declarations, which are available on the websites of the Ministry of Culture, the Customs Agency