Обява за работа консерватор/реставратор

Обява за работа консерватор/реставратор

ДЛЪЖНОСТ: консерватор/реставратор

КОД ПО НКПД: 26517006

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Кандидатът трябва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ или „доктор“ по:

1. Специалност в областта на консервацията и реставрацията;

2. Кандидатът трябва да е вписан в регистъра по чл.165, ал.1 от ЗКН

3.  Друга специалност със специализация в съответната област на консервация и реставрация.

4. Професионален опит – минимум 3 години

За предпочитане е да има професионален опит в областта на консервацията и реставрацията на ДКЦ : икони, кавалетна живопис , хартия ,дърво

Вид работа: постоянна работа

Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден на трудов договор

Населено място: гр. Бургас

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Необходими документи за първи етап:

– автобиография (СV) и портфолио; копие от диплома за висше образовоние, документи за трудов стаж, документ за вписване в регистъра по чл.165, ал.1 от ЗКН и други по преценка на кандидата.

Втори етап:

С одобрените кандидати ще се свържем за определяне на дата за събеседване по имейл и/или оставен телефон за връзка.

Документите се подават на е-mail burggallery@abv.bg